Минимално инвазивна дентална медицина

 Сите интервенции во современата дентална медицина се сведуваат на минимална инвазивност. Пред повеќе од 10 години се применувале реставративни техники кои вклучувале големо отстранување на забно ткиво, бидејќи тоа било потребно за тогашните реставративни материјали. Со развојот на современите стоматолошки материјали и новите сознанија за биологијата на забите, се повеќе се придава значење за зачувување на здрави забни ткива што претставува темелен принцип на минимално инвазивната дентална медицина.

 

Иако минимално инвазивниот пристап се почесто се користи во сите гранки на денталната медицина, посебно е нагласен при стоматолошките интервенции што се прават кај децата.
Темелот на минимално инвазивната дентална медицина е превентивата и раната дијагностика. За превентивата најважни се редовните контролни и примената на профилактички мерки, како што се остранувањето на тврди забни наслаги, флуоризација и едукација за правилно одржување на оралната хигиена. За раната дијагностика, исто така, се важни редовните контролни прегледи и добрата соработка со стоматологот. Со препознавањето на кариесот уште во најраната фаза, со интервенцијата може да се изгуби минимален дел од тврдото забно ткиво. Со навременото спознавање на факторите на ризик за развој на кариесот, можно е пациентите примарно да се едуцираат за превентивните мерки.

Минимално инвазивниот пристап подразбира препознавање на кариесот во најраната фаза, односно делување на механизмите кои се причина за неговото настанување. Наместо отстранување на заболеното (кариозно) забно ткиво, се настојува да се постигне негова реминерализација и барем делумна регенерација.

Секако, во случај на поголем кариозен процес ваквиот пристап не се применува, но во поголемиот број на раните кариозни лезии овој пристап може да даде многу добри резултати. Потпора на минималната инвазивност даваат квалитетните современи материјали. Особено тука се мисли на стаклено-јономерните цементи кои овозможуваат долготрајно отпуштање на флуориди, кои делуваат реминерализирачки на оштетеното забно ткиво, т.е. превентивно на преостанатите здрави заби.

 

-авторски текст, не смее да се користи за комерцијални цели и/или реемитување-

 

Др. Кристина И. Стојаноска Алоска е родена во Охрид, 1984 година. Средно образование завршува во родниот крај, во гимназијата „Св. Климент Охридски“, природно- математичка насока, во 2003година. Дипломира на Стоматолошкиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во 2008 година. Со работна лиценца за доктор по стоматологија се стекнува по положување на државниот испит во 2009 година. Во соработка со ОО Црвен крст - Охрид издава две брошури поврзани со оралното здравје. По повод Неделата на забоздравствена заштита, во 2014 ја издава Брошурата „ГРИЖА ЗА ЗАБИТЕ“ наменета за најмладите во која се опишани правилата за здрави заби што треба секое дете да ги знае. Следната, 2015 година, за истата цел ја издава брошурата „НАСМЕВКА БЕЗ КАРИЕС“, на малку повисоко ниво, наменета за сите родители и деца, во која се опишани сите нешта поврзани со кариесот и тоа како да се спречи. Во 2017 година издавачката куќа ЕДУКА МАК ја издава нејзината книга со 10 раскази на тема орално здравје, напишани како поезија во проза, со наслов „НАСМЕВКА ЗА ПЕТКА“. Работна пракса како доктор на стоматологија извршува во Стоматолошката ординација "ЕТАДЕНТ" во Охрид, чиј сопственик е од 2019 година. Доктори.мк е портал кој на популацијата и овозможува да согледа многу проблематики од областа на здравството и да научи многу совети и факти за животот , исхраната и здравјето. Мапата претставува одличен и најбрз начин преку кој може да се лоцира доктор или некоја медицинска установа. Особена чест и огромно задоволство ми претставува што сум дел од тимот на Доктори.мк и искрено се надевам дека преку моите статии читателите на Доктори.мк ќе научат многу проблеми од областа на стоматологијата. Доктори.мк според мене е par excellence портал од областа на здравството во Македонија. Големо БРАВО за основачите!!!