Дислексија

0

Дислексијата претставува пореметување во совладување на читањето и покрај нормалната интелигенција, добриот вид, систематска обука и други поволни едукативни, психолошки и социјални фактори.

Таа може да се јави во потешка или полесна форма, зависно од вкупната манифестна слика. Типологија на грешки обично е следна

– Неспособност на памтење на буквите

– Неспособност на доведување во врска печатната и ракописната буква

– Недоволно познавање на големите букви

– Неспособност за поврзување на буквите во континуиран ред

– Замена на вокалот во зборот

– Повторување на првата буква или првиот слог еднаш или повеќе пати

– Прекинување на повеќесложните зборови

– Погрешно читање на завршните делови на зборот

– Ротација на буквите и слоговите на зборот

– Прескокнување на кратки зборови ( сврзници )

– Пренагласување на делови на зборови и делови на реченици

– Непочитување на знаците за интерпукција

– Прескокнување редови како и отежнато враќање на почетокот на следниот ред

– Делумно или погрешно разбирање на текстот

– Апсолутна неспособност за разбирање на прочитаниот текст

– Неправилна респирација во текот на читањето, често прекинување заради одмор

Сите овие симптоми произлегуваат од сложениот проблем на дислексија.

Постојат два вида на дислексија, развојна и специфична

А) во развојна дислексија спаѓаат – дислексија која настанува заради незрелост на психомоторниот систем чија што причина не е доволно дефинирана.

Б) Дисфазична дислексија – која се јавува како последица на патолошки неразвиениот говорно –јазичен систем.

В) Дислексија настаната како последица на повреда на ЦНС

Специфична – е она која се надминува исклучително тешко и покрај најдобрите методи применети на обука.

Како можни причини за дислексија се

А) Примарни ( наследни фактори , трауми )

Б) Секундарни ( церебрална дисфункција недоволна развиена доминација на хемисферите, послаба физичка конституција на детето итн

В) Терцијални ( недостатоци во интелектуалниот развој, општи пречки во развојот на говорот, пречки во моторика, неспособност за концентрација

Третманот се состои од

*подготовка ( развој на психомоторни и субјазични функции)

*техника на читање ( читање од тетратка итн)

*автоматизација – потребно е што повеќе да се вежба и повторува бидејќи тоа допринесува за совладување на техниката на читање.